REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W GLINOJECKU

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna w sekretariacie M-GOK lub u instruktora.

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora M-GOK miejscu i o ustalonych godzinach.
2. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest podczas każdego spotkania przez instruktorów prowadzących.
3. Program zajęć, czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
4. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
5. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej.

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. W przypadku dzieci do 8 roku życia rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach.
2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia sali poza budynek M-GOK.
5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika M-GOK.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec instruktorów zajęć oraz innych uczestników.
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie sali zajęć, również przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna sali.
3. Zabrania się przychodzenia do M-GOK pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
4. Na terenie M-GOK nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.
5. Mienie należące do M-GOK (instrumenty, materiały plastyczne itp.) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren placówki.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. M-GOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością M-GOK. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez M-GOK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości M-GOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).
2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez M-GOK poza budynkiem, w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.
3. Regulamin uczestnictwa w zajęciach wchodzi z dniem podpisania.